Citizen Band (27Mc) radio equipment

President Zachery President Zachery
Base Station CB Transceiver
19xx-19xx
RX
AM  
26.965-27.405 MHz
TX
AM  
26.965-27.405 MHz
Radiofon PR-3
Base Station CB Transceiver
196x-19xx
RX
AM  
26.965-27.255 MHz
TX
AM  
26.965-27.255 MHz
RadioShack / Realistic Navaho Pro Niner
Desktop Transceiver
19xx-19xx
RX
-
26.965-27.? MHz
TX
-
26.965-27.? MHz
RadioShack / Realistic TRC-30A RadioShack / Realistic TRC-30A
Desktop Transceiver
1975-19xx
RX
AM  
26.965-27.? MHz
TX
AM  
26.965-27.? MHz
RadioShack / Realistic TRC-48 RadioShack / Realistic TRC-48
Desktop Transceiver
1975-19xx
RX
AM   USB   LSB  
26.965-27.? MHz
TX
AM   USB   LSB  
26.965-27.? MHz
RadioShack / Realistic TRC-55
Desktop Transceiver
19xx-19xx
RX
AM  
26.965-27.? MHz
TX
AM  
26.965-27.? MHz
RadioShack / Realistic TRC-57 Navaho RadioShack / Realistic TRC-57 Navaho
Desktop CB Transceiver
197x-19xx
RX
AM   USB   LSB  
26.965-27.? MHz
TX
AM   USB   LSB  
26.965-27.? MHz
RadioShack / Realistic TRC-89 RadioShack / Realistic TRC-89
Handheld Transceiver
1988-198x
RX
AM  
26.965-27.? MHz
TX
AM  
26.965-27.? MHz
RadioShack / Realistic TRC-91
Handheld Transceiver
19xx-19xx
RX
AM  
26.965-27.? MHz
TX
AM  
26.965-27.? MHz
RadioShack / Realistic TRC-215
Handheld Transceiver
19xx-19xx
RX
-
26.965-27.? MHz
TX
-
26.965-27.? MHz
RadioShack / Realistic TRC-216
Handheld Transceiver
19xx-19xx
RX
AM  
26.965-27.405 MHz
TX
AM  
26.965-27.405 MHz
RadioShack / Realistic TRC-241
Handheld CB Transceiver
2008-20xx
RX
FM  
26.965-27.405 / 162.400-162.550 MHz
TX
FM  
26.965-27.405 MHz
RadioShack / Realistic TRC-422A RadioShack / Realistic TRC-422A
Mobile CB Transceiver
19xx-19xx
RX
AM  
26.965-27.? MHz
TX
AM  
26.965-27.? MHz
RadioShack / Realistic TRC-432 "Navaho"
Desktop Transceiver
19xx-19xx
RX
AM  
26.965-27.? MHz
TX
AM  
26.965-27.? MHz
RadioShack / Realistic TRC-451
Handheld Transceiver
19xx-19xx
RX
-
26.965-27.405 MHz
TX
-
26.965-27.405 MHz
666 item(s)