Amateur / Ham radio operators radio equipment

Yupiteru MVT-7000EX Yupiteru MVT-7000EX
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM   FM   W-FM  
0.1-1300 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-7100 Yupiteru MVT-7100
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
1993-19xx
RX
AM   FM   W-FM   CW   SSB  
0.53-1650 MHz (tunes down to 0.1 kHz)
TX
-
-
Yupiteru MVT-7200 Yupiteru MVT-7200
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
1995-199x
RX
AM   N-AM   FM   W-FM   CW   SSB  
0.53-1650 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-7300 Yupiteru MVT-7300
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
2000-200x
RX
AM   FM   W-FM   CW   SSB  
0.531-1320 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-7500 Yupiteru MVT-7500
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
2007-20xx
RX
AM   FM   W-FM  
0.1-1300 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-8000 Yupiteru MVT-8000
Mobile HF/VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM   N-FM   W-FM  
8-1300 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-9000 Yupiteru MVT-9000
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM   FM   W-FM   CW   SSB  
0.53-2039 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-9000MKII Yupiteru MVT-9000MKII
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM   FM   W-FM   CW   SSB  
0.53-2039 MHz
TX
-
-
Yupiteru VT-125 II Yupiteru VT-125 II
Handheld VHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM  
108-142 MHz
TX
-
-
Yupiteru VT-150 Yupiteru VT-150
Handheld VHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
FM  
142-170 MHz
TX
-
-
Yupiteru VT-225 Yupiteru VT-225
Handheld VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM   N-FM  
108.00-142.10 / 149.50-160.00 / 220.00 - 391.00 MHz
TX
-
-
Zamin AB400P Zamin AB400P
Shortwave Linear Amplifier
20xx-20xx
RX
-
TX
AM   FM   SSB  
26-28 MHz
Zamin ABL600 Zamin ABL600
Shortwave Linear Amplifier
20xx-20xx
RX
-
TX
AM   FM   SSB  
1.8-30 MHz
Zamin ABL800 Zamin ABL800
Shortwave Linear Amplifier
20xx-20xx
RX
-
TX
AM   FM   SSB  
1.8-30 MHz
Zamin CT840 50W Zamin CT840 50W
2-Band Transverter + Linear Amp
20xx-20xx
RX
-
TX
AM   FM   SSB  
80 / 40 m
3290 item(s)