Scanner / receivers

Yupiteru MVT-7500 Yupiteru MVT-7500
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
2007-20xx
RX
AM   FM   W-FM  
0.1-1300 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-8000 Yupiteru MVT-8000
Mobile HF/VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM   N-FM   W-FM  
8-1300 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-9000 Yupiteru MVT-9000
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM   FM   W-FM   CW   SSB  
0.53-2039 MHz
TX
-
-
Yupiteru MVT-9000MKII Yupiteru MVT-9000MKII
Handheld HF/VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM   FM   W-FM   CW   SSB  
0.53-2039 MHz
TX
-
-
Yupiteru VT-125 Yupiteru VT-125
Handheld AirBand Receiver
19xx-19xx
RX
AM  
108-142 MHz
TX
-
-
Yupiteru VT-125 II Yupiteru VT-125 II
Handheld VHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM  
108-142 MHz
TX
-
-
Yupiteru VT-150 Yupiteru VT-150
Handheld VHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
FM  
142-170 MHz
TX
-
-
Yupiteru VT-225 Yupiteru VT-225
Handheld VHF/UHF Scanner / receiver
19xx-19xx
RX
AM   N-FM  
108.00-142.10 / 149.50-160.00 / 220.00 - 391.00 MHz
TX
-
-
533 item(s)