Hytera Est. 1993 | China

 TC-320 TC-320
Handheld VHF/UHF Transceiver
RX
FM  
400-420 / 450-470 MHz
TX
FM  
400-420 / 450-470 MHz
 TC-500 TC-500
Handheld VHF/UHF Transceiver
RX
FM  
136-174 / 350-390 / 400-420 / 450-470 MHz
TX
FM  
136-174 / 350-390 / 400-420 / 450-470 MHz
 TC-508 TC-508
Handheld VHF/UHF Transceiver
RX
FM  
146-174 MHz 450-470 MHz
TX
FM  
146-174 MHz 450-470 MHz
 TC-518 TC-518
Handheld VHF/UHF Transceiver
RX
FM  
146-174 / 350-390 / 400-520 MHz
TX
FM  
146-174 / 350-390 / 400-520 MHz
 TC-580 TC-580
Handheld VHF/UHF Transceiver
RX
FM  
136-174 / 350-390 / 400-470 MHz
TX
FM  
136-174 / 350-390 / 400-470 MHz
 TC-600 TC-600
Handheld VHF/UHF Transceiver
RX
FM  
150-174 MHz 350-390 / 400-470 MHz
TX
FM  
150-174 MHz 350-390 / 400-470 MHz
 TC-610 TC-610
Handheld VHF/UHF Transceiver
RX
FM  
136-174 MHz 400-470 MHz
TX
FM  
136-174 MHz 400-470 MHz
 TC-700 TC-700
Handheld VHF/UHF Transceiver
RX
FM  
136-174 MHz 300-390 / 400-520 MHz
TX
FM  
136-174 MHz 300-390 / 400-520 MHz
 TC-780 TC-780
Handheld VHF/UHF Transceiver
RX
FM  
136-174 MHz 400-520 MHz
TX
FM  
136-174 MHz 400-520 MHz
 TM-600 TM-600
Mobile VHF/UHF Transceiver
RX
FM  
136-174 MHz 400-470 / 450-500 / 350-400 MHz (depending on version)
TX
FM  
136-174 MHz 400-470 / 450-500 / 350-400 MHz (depending on version)
 TM-610 TM-610
Mobile VHF/UHF Transceiver
RX
FM  
136-174 MHz 400-470 / 450-500 / 350-400 MHz (depending on version)
TX
FM  
136-174 MHz 400-470 / 450-500 / 350-400 MHz (depending on version)
 TM-628H TM-628H
Mobile VHF/UHF Transceiver
RX
FM  
136-174 MHz 400-470 MHz
TX
FM  
136-174 MHz 400-470 MHz
12 item(s)